229 N Main St Kingman, KS 67068  Local: (620) 532-3883